Informační povinnost správce

Na tomto místě si Vás společnost HOP ON – HOP OFF s.r.o., se sídlem Voctářova 261/6, Karlín 182 00 Praha 8, IČ: 247 93 523, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 74745 (dále jen jako "HOPON–HOPOFF") dovolují informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

 1. Kdo spravuje moje osobní údaje? Pokud jste zákazníkem HOPON–HOPOFF, osobou navštěvující webové stránky HOPON–HOPOFF, osobou v mailingové databázi HOPON–HOPOFF a nebo jinak jednáte s HOPON–HOPOFF (např. v souvislosti s poskytováním průvodcovských služeb pro společnost HOPON–HOPOFF), je správcem Vašich osobních údajů HOPON–HOPOFF.
 2. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat? HOPON–HOPOFF jako správce můžete kontaktovat na adrese
  HOP ON – HOP OFF s.r.o.
  Voctářova 261/6, Karlín 182 00 Praha 8
  Tel.: +420 602 405 701
  E-mail: info@hopon-hopoff.cz
 3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů HOPON–HOPOFF? Jelikož nejsme orgánem veřejné moci, nemáme povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů a v současné době pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme.
 4. Kdy se mohu já jako občan obrátit na HOPON–HOPOFF ve věci ochrany osobních údajů? Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete se na nás obrátit s Vaší stížností.
 5. Z jakého důvodu zpracovává HOPON–HOPOFF moje osobní údaje? Zpracováváme Vaše osobní údaje zpravidla za účelem plnění smlouvy (například pokud jste si koupili přes internet vstupenku na některou z našich tůr).
  Z Vašich osobních údajů zpracováváme také IP adresu zařízení, ze kterého jste provedli objednávku.
  Dále pak zpracováváme údaje o chování Vaší IP adresy na našich webových stránkách pomocí nástroje Google Analytics. Anonymizované údaje používáme pro účely ke sledování návštěvnosti našich stránek.
  Vnitřek našich autobusů je monitorován kamerami, a to za účelem ochrany majetku společnosti a kontroly našich zaměstnanců. Kamery však zaznamenají i Vás. Záznam z kamer není nikomu předáván a je uchován po dobu 3 dnů.
 6. Předáváte nebo sdílíte moje osobní údaje s jinými subjekty? Osobní údaje o svých zákaznících, respektive zpravidla pouze o vedoucím skupiny, sdílíme v rozsahu nezbytně nutném s konkrétními průvodci, autodopravci, lodními dopravci a jinými dodavateli, a to pro účely plnění smlouvy.
  Osobní údaje jsou přístupné také společnosti PREMIANT CITY TOUR s.r.o., která nám poskytuje internetový objednávkový portál, se kterým máme uzavřené smlouvy dle příslušných ustanovení GDPR.
  Veškerá data včetně osobních údajů zákazníků jsou uložena na cloudech na serverech v EU. Tyto služby nám dodává externí dodavatel INTERNET CZ, a.s., se kterým máme uzavřené smlouvy dle příslušných ustanovení GDPR, a které k těmto datům nemají fyzický přístup.
  K Vašim osobním údajům může mít také přístup poskytovatel našich IT služeb.
 7. Předáváte moje osobní údaje do třetích zemí? Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii.
 8. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje. V tom případě se můžete obrátit přímo na nás nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 9. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva? Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom
  • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům
  • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné
  • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování
 10. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá? Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů. Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.
 11. Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe? Nemůžete. Toto právo platí pouze pro Vás. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.
 12. Jak mám tuto žádost podat? Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste doložil svou totožnost.
 13. Do kdy mi HOPON–HOPOFF poskytne odpověď? Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do třiceti dnů. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.
 14. Kolik stojí tato žádost? Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).
 15. Dal jsem HOPON–HOPOFF souhlas se zpracováním svých osobních údajů a chtěl bych ho odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů od zákazníků obvykle nevyžadujeme, neboť zpracováváme Vaše údaje na základě jiných právních důvodů, zejména pro účely plnění smlouvy. Pokud však udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.